Speciální pedagog, logoped

Soukromá speciálně pedagogická praxe.

Vzdělání:

Magisterské studium – Masarykova univerzita

 • Speciální pedagogika – komunikační techniky (logopedie, surdopedie)
 • Sociální pedagogika

Kurzy:

 • Rozvoj jazykových schopností dle D. B. Elkonina: Předgrafémová a grafémová etapa
 • Práce s dětskou kresbou – Zdeněk Altmann
 • Druhý krok – preventivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, vycházející ze sociálně-emocionálního učení
 • Kočičí zahrada – rozvoj sociálních dovedností v rámci prevence rizikového chování

soukromy specialni pedagog breclav

S čím se na mě můžete obrátit:

 • Předškolní přípravaU dětí, které by mohly mít ohrožené v počátečním stádiu výuky, pro děti nesmělé či pro děti, které potřebují dopomoc při tréninku některých kompetencí potřebných pro vstup do základní školy (emoce, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání,…). Děti vedu ke komplexnímu rozvoji – zrakové a sluchové vnímání, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, uvolnění ruky před psaním, nácvik správného úchopu, předmatematické schopnosti,…
 • Logopedie a rozvoj komunikačních schopností pro děti od 18 měsícůPro děti s opožděným vývojem řeči i pro děti, které jsou ohrožené ve vývoji (předčasně narozené, děti opožděné v motorickém vývoji, děti z rozdílného jazykového prostředí). S dětmi trénujeme nejen komunikační schopnosti, ale i sluchové a zrakové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a další. Pro děti jsou připravené různé hry hračky, pracovní listy, obrázky a kartičky či různé pomůcky.Pro menší děti nabízím návštěvu u vás doma – podíváme se na hry a hračky, které doma dítě má a ukážeme si některé přístupy či hry, kterými lze děti k rozvoji komunikačních schopností stimulovat.
 • Trénink jazykových schopností dle D. B. ElkoninaTrénink je určen pro všechny děti předškolního věku jako stimulační program a pro děti mladšího školní věku, které mají obtíže s osvojením čtení a psaní, pro děti s odkladem školní docházky, pro děti docházející na logopedii a pro děti z cizojazyčného prostředí.Výhodou této metody je, že děti přechází od mluveného a slyšeného teprve ke čtenému. Po celé období se ocitají v kouzelné Krajině slov a hlásek, kde poznávají jednotlivé hlásky. Jednotlivé lekce jsou uskutečňovány během školního roku jednou týdně, celkem 33 lekcí a je nutné absolvovat všechny lekce.
 • Rozvoj sociálně-emočních kompetencí (Druhý krok)Tento program se zaměřuje u dětí na uvědomování si vlastních emocí, sebeřízení – ovládání impulzivity, řešení problémů a navazování vztahů. U dětí rozvíjí sociální cítění. Jedná se o preventivní program, který je většinou uskutečňován ve skupinových lekcích, nicméně s dětmi lze pracovat i individuálně.
 • Preventivní logopedické chvilky (lze i online)Pravidelné setkávání zaměřené na prevenci vzniku narušené komunikační schopnosti u dětí a stimulaci přirozeného vývoje.  Práce s dechem, rozvoj slovní zásoby, paměti, sluchového, zrakového vnímání, prostorové orientace…. V online prostředí probíhá i s rodiči, kteří následně obdrží materiály k procvičování.
 • Přednášky – rozvoj řeči a podpora komunikace u dětí (lze i online)
  Během semináře/webináře lze obsáhnout následující témata:

  • Vývoj řeči u dětí,
  • jak řeč u dětí podpořit,
  • kdy vyhledat klinického logopeda a proč je pomoc odborníka důležitá,
  • jak ovlivňuje motorika, sluch, zrak, paměť či pozornost řeč u dětí.
  • Náměty na rozvoj jednotlivých oblastí řeči (ukázka materiálů a pomůcek)