• Předškolní příprava

  U dětí, které by mohly mít ohrožené v počátečním stádiu výuky, pro děti nesmělé či pro děti, které potřebují dopomoc při tréninku některých kompetencí potřebných pro vstup do základní školy (emoce, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání,…).

  Děti vedu ke komplexnímu rozvoji – zrakové a sluchové vnímání, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, uvolnění ruky před psaním, nácvik správného úchopu, předmatematické schopnosti,…

 • Logopedie a rozvoj komunikačních schopností pro děti od 18 měsíců

  Pro děti s opožděným vývojem řeči i pro děti, které jsou ohrožené ve vývoji (předčasně narozené, děti opožděné v motorickém vývoji, děti z rozdílného jazykového prostředí).

  S dětmi trénujeme nejen komunikační schopnosti, ale i sluchové a zrakové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a další. Pro děti jsou připravené různé hry hračky, pracovní listy, obrázky a kartičky či různé pomůcky. Pro menší děti nabízím návštěvu u vás doma – podíváme se na hry a hračky, které doma dítě má a ukážeme si některé přístupy či hry, kterými lze děti k rozvoji komunikačních schopností stimulovat.

  Pracuji jak individiuálně v domácím prostředí, tak s menší skupinou dětí v rodičovských a mateřských centrech.

  Logopedická péče speciálního pedagoga je zajišťována především v mateřských školách, jako skupinové, individuální lekce. Je možné také odpolední setkávání dítěte s rodičem (preferuji).

 • Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina

  Trénink je určen pro všechny děti předškolního věku jako stimulační program a pro děti mladšího školní věku, které mají obtíže s osvojením čtení a psaní, pro děti s odkladem školní docházky, pro děti docházející na logopedii a pro děti z cizojazyčného prostředí.

  Výhodou této metody je, že děti přechází od mluveného a slyšeného teprve ke čtenému. Po celé období se ocitají v kouzelné Krajině slov a hlásek, kde poznávají jednotlivé hlásky. Jednotlivé lekce jsou uskutečňovány během školního roku jednou týdně, celkem 33 lekcí a je nutné absolvovat všechny lekce.

 • Rozvoj sociálně-emočních kompetencí (Druhý krok)

  Tento program se zaměřuje u dětí na uvědomování si vlastních emocí, sebeřízení – ovládání impulzivity, řešení problémů a navazování vztahů. U dětí rozvíjí sociální cítění. Jedná se o preventivní program, který je většinou uskutečňován ve skupinových lekcích, nicméně s dětmi lze pracovat i individuálně.

 • Preventivní logopedické chvilky (lze i online)

  Pravidelné setkávání zaměřené na prevenci vzniku narušené komunikační schopnosti u dětí a stimulaci přirozeného vývoje.  Práce s dechem, rozvoj slovní zásoby, paměti, sluchového, zrakového vnímání, prostorové orientace…. V online prostředí probíhá i s rodiči, kteří následně obdrží materiály k procvičování.

 • Přednášky pro děti, rodiče i pedagogy MŠ – rozvoj řeči a podpora komunikace u dětí (lze i online)

  Během semináře/webináře lze obsáhnout následující témata:
  • Vývoj řeči u dětí,
  • Jak řeč u dětí podpořit,
  • Kdy vyhledat klinického logopeda a proč je pomoc odborníka důležitá,
  • Jak ovlivňuje motorika, sluch, zrak, paměť či pozornost řeč u dětí,
  • Náměty na rozvoj jednotlivých oblastí řeči (ukázka materiálů a pomůcek)